Ορθόδοξο ιστολόγιο: «Kosmas - Agrinio» Για πληροφορίες, ερωτήσεις, σχόλια, γράψτε μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: akhs1914@hotmail.com / Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας για το You Tube / Kosmas-Agrinio

Ο Ἐπίσκοπος πρέπει νά ὑπακούει στό Εὐαγγέλιο.

Ο Ἐπίσκοπος πρέπει νά ὑπακούει στό Εὐαγγέλιο.

Δι' αὐτό ὅταν χειροτονεῖται ὁ Ἐπίσκοπος χειροτονεῖται κάτω ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί αὐτό σημαίνει, ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες, ὅτι ὁ λαός θά ὑπακούει εἰς τόν Ἐπίσκοπον ὑπό ἕναν ὅρο: ὅτι καί ὁ Ἐπίσκοπος θά ὑπακούει στό Εὐαγγέλιο.

Ὅταν ὅμως ὁ Ἐπίσκοπος δέν ὐπακούει στό Εὐαγγέλιο καί δέν πράττει σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες, τότε οἱ κληρικοί καί ὁ λαός δέν εἶναι ὐποχρεωμένοι νά ὑπακούουν στόν Ἐπίσκοπο! Στήν περίπτωση ἀντιφάσεως μεταξύ Εὐαγγελίου καί διδασκαλίας τοῦ Ἐπισκόπου, ὁπότε δημιουργεῖται δίλημμα, εἶναι προτιμότερον νά ἐφαρμόζεται τό: "πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις" (Πράξ. ε΄ 29).

Καί τότε ἡρωϊκοί κληρικοί καί μοναχοί, ἀκόμη καί ἁπλοί λαϊκοί, εἰς περιπτώσεις πού σιγοῦν οἱ Ἐπίσκοποι, σιγοῦν οἱ ἄμβωνες, τότε κάθε κληρικός κάι λαϊκός ἔχει τό δικαίωμα καί εἶναι ὑποχρεωμένος νά εἴπη ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν τολμάει νά εἴπη ὁ Ἐπίσκοπος εἴτε ἐκ δειλίας, εἴτε ὐπό κοσμικοῦ πνεύματος διαπνεόμενος ἤ καί ἐκ κακῆς ἀντιλήψεως.

Καί ὁσάκις ἐσίγησαν οἰ ἐπίσημοι ἄμβωνες, τότε προέβαλαν τήν Ὀρθοδοξία ἁπλοί καί ταπεινοί μοναχοί καί λαός, γυναῖκες καί ἄνδρες. Ἄς μή λησμονοῦμε δέ, ὅτι ἡ Ρουμανία ἀπηλλάγη ἀπό τόν Τσαουσέσκου μέ τήν συνδρομή ἑνός ἀφανοῦς κληρικοῦ ὁ ὁποῖος ἄναψε τήν θρυσαλλίδα τῆς ἐλευθερίας καί ἐσάρωσε τό δικτατορικό καί τυραννικό καθεστώς τοῦ Τσαουσέσκου.

Συνεπῶς, ὁ κάθε κληρικός δέν εἶναι δοῦλος τοῦ προϊσταμένου του Μητροπολίτου, ἀλλ' ὀφείλει νά ὑπακούει εἰς τόν Ἐπίσκοπον ὑπό τόν ὅρον: ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος θά εἶναι πρωτοπόρος στούς Ἱερούς ἀνῶνας!

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

Αναδημοσίευση: πηγή-1